rtoss - Rev 280

Subversion Repositories:
Rev:
// stdafx.h : ±ê׼ϵͳ°üº¬ÎļþµÄ°üº¬Îļþ£¬
// »òÊǾ­³£Ê¹Óõ«²»³£¸ü¸ÄµÄ
// ÏîÄ¿Ìض¨µÄ°üº¬Îļþ

#pragma once

#ifndef VC_EXTRALEAN
#define VC_EXTRALEAN            // ´Ó Windows ±êÍ·ÖÐÅųý²»³£Ê¹ÓõÄ×ÊÁÏ
#endif

// Èç¹ûÄú±ØÐëʹÓÃÏÂÁÐËùÖ¸¶¨µÄƽ̨֮ǰµÄƽ̨£¬ÔòÐÞ¸ÄÏÂÃæµÄ¶¨Òå¡£
// Óйز»Í¬Æ½Ì¨µÄÏàÓ¦ÖµµÄ×îÐÂÐÅÏ¢£¬Çë²Î¿¼ MSDN¡£
#ifndef WINVER                          // ÔÊÐíʹÓà Windows 95 ºÍ Windows NT 4 »ò¸ü¸ß°æ±¾µÄÌض¨¹¦ÄÜ¡£
#define WINVER 0x0501           //Ϊ Windows98 ºÍ Windows 2000 ¼°¸üа汾¸Ä±äΪÊʵ±µÄÖµ¡£
#endif

#ifndef _WIN32_WINNT            // ÔÊÐíʹÓà Windows NT 4 »ò¸ü¸ß°æ±¾µÄÌض¨¹¦ÄÜ¡£
#define _WIN32_WINNT 0x0501             //Ϊ Windows98 ºÍ Windows 2000 ¼°¸üа汾¸Ä±äΪÊʵ±µÄÖµ¡£
#endif                                 

#ifndef _WIN32_WINDOWS          // ÔÊÐíʹÓà Windows 98 »ò¸ü¸ß°æ±¾µÄÌض¨¹¦ÄÜ¡£
#define _WIN32_WINDOWS 0x0410 //Ϊ Windows Me ¼°¸üа汾¸Ä±äΪÊʵ±µÄÖµ¡£
#endif

#ifndef _WIN32_IE                       // ÔÊÐíʹÓà IE 4.0 »ò¸ü¸ß°æ±¾µÄÌض¨¹¦ÄÜ¡£
#define _WIN32_IE 0x0600        //Ϊ IE 5.0 ¼°¸üа汾¸Ä±äΪÊʵ±µÄÖµ¡£
#endif

#define _ATL_CSTRING_EXPLICIT_CONSTRUCTORS      // ijЩ CString ¹¹Ô캯Êý½«ÊÇÏÔʽµÄ

// ¹Ø±Õ MFC ¶ÔijЩ³£¼ûµ«¾­³£±»°²È«ºöÂԵľ¯¸æÏûÏ¢µÄÒþ²Ø
#define _AFX_ALL_WARNINGS

#include <afxwin.h>         // MFC ºËÐĺͱê×¼×é¼þ
#include <afxext.h>         // MFC À©Õ¹
#include <afxdisp.h>        // MFC ×Ô¶¯»¯Àà

#include <afxdtctl.h>           // Internet Explorer 4 ¹«¹²¿Ø¼þµÄ MFC Ö§³Ö
#ifndef _AFX_NO_AFXCMN_SUPPORT
#include <afxcmn.h>                     // Windows ¹«¹²¿Ø¼þµÄ MFC Ö§³Ö
#endif // _AFX_NO_AFXCMN_SUPPORT

#include "shlwapi.h"
#include "..\ProcessHandler\ProcessHandler.h"
#include "..\VisualBoyHandler\VisualBoyHandler.h"
#include "PokemonRom.h"